หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ. 2555-2559
พ.ศ. 2560-2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

พ.ศ. 2561-2564

แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 ฉบับแก้ไข
พ.ศ. 2560-2562
พ.ศ. 2559-2561
ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
มูลฝอย พ.ศ.2557

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ.2556

ติดตามและประเมินผลแผน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พ.ศ. 2559-2561
รายงานการประชุม
คณะผู้บริหาร
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ซื้อซอง/ยื่นซอง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
รายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ปช./ป.ป.ท.
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระเบียบกฎหมายกองทุน
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุน
แผนงาน/โครงการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เอกสารดาวน์โหลด
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ศพด.บ้านสุขไพบูลย์
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ
รายงานงบแสดงฐานะทาง
การเงิน

การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน (SAR)

ศพด.บ้านหนองเข้-หนองตูม
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ
รายงานงบแสดงฐานะทาง
การเงิน
การประเมินระบบการประกัน
คุณภาพภายใน (SAR)
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลสุขไพบูลย์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลสุขไพบูลย์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.

เว็บลิงค์สำคัญ

 
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดรับสมัครงานราชการ
 
นายก อบต.
นายอำนาจ สมน้อย
ปลัด อบต.
นางนิตยา ฤทธิ์บุญ
 
กิจกรรมวันที่ 29 มิถุนายน 2560

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาบทบาทสตรี

กิจกรรมวันที่ 29 มิถุนายน 2560

กิจกรรมไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขไพบูลย์

กิจกรรมวันที่ 26 มิถุนายน 2560

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2560

กิจกรรมวันที่ 23 มิถุนายน 2560

เยาวชนรุ่นใหม่รวมใจต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2560

กิจกรรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงาน
ช่วงปิดภาคเรียน

กิจกรรมวันที่ 17 เมษายน 2560

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสำหรับประชาชนในตำบลสุข
ไพบูลย์สู่อาเซียน

กิจกรรมวันที่ 13 เมษายน 2560

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว

กิจกรรมวันที่ 24 เมษายน 2560

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

กิจกรรมวันที่ 17 เมษายน 2560

โครงการรณรงค์ลดอุบ้ติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์

กิจกรรมวันที่ 28 มีนาคม 2560

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการคนพิการ

กิจกรรมวันที่ 22 มีนาคม 2560

กิจกรรมโครงการสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.

กิจกรรมวันที่ 18 มีนาคม 2560

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-961556-7 โทรสาร. 044-961556
Copyrights © 2016 www.sukpaiboon.go.th All Rights Reserved.
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)