หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2560
พ.ศ.2559
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2555-2559
พ.ศ.2560-2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564
แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 ฉบับแก้ไข
พ.ศ.2560-2562
พ.ศ.2559-2561
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
มูลฝอย พ.ศ.2557
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ.2556
ติดตามและประเมินผลแผน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2560
พ.ศ.2559
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2559-2561
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
พ.ศ.2560
พ.ศ.2559
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ซื้อซอง/ยื่นซอง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
รายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ปช./ป.ป.ท.
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระเบียบกฎหมายกองทุน
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุน
แผนงาน/โครงการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เอกสารดาวน์โหลด
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ศพด.บ้านสุขไพบูลย์
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ
รายงานงบแสดงฐานะทาง
การเงิน

การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน (SAR)

ศพด.บ้านหนองเข้-หนองตูม
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ
รายงานงบแสดงฐานะทาง
การเงิน
การประเมินระบบการประกัน
คุณภาพภายใน (SAR)
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลสุขไพบูลย์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลสุขไพบูลย์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ
 
 
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
11&visited
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
=index&id=11&visited
ข่าวการศึกษา
dex&id=11&visited
ข่าวเปิดรับสมัครงานราชการ
นายก อบต.
นายอำนาจ สมน้อย
ปลัด อบต.
นางนิตยา ฤทธิ์บุญ
กิจกรรมวันที่ 8 มิถุนายน 2561

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย ศพด.บ้านหนองเข้-หนองตูม

กิจกรรมวันที่ 6 มิถุนายน 2561

โครงการศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัยฯ บ้านสุขไพบูลย์

กิจกรรมวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น

กิจกรรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพระยะสั้นฯ

กิจกรรมวันที่ 26 เมษายน 2561

โครงการปฐมนิเทศ เด็กเล็กและผู้ปกครองฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขไพบูลย์

กิจกรรมวันที่ 25 เมษายน 2561

โครงการปฐมนิเทศ เด็กเล็กและผู้ปกครองฯ บ้านหนองเข้-หนองตูม

กิจกรรมวันที่ 25 เมษายน 2561

โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการคนพิการ

กิจกรรมวันที่ 17 เมษายน 2561

รณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

กิจกรรมวันที่ 13 เมษายน 2561

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว

กิจกรรมวันที่ 30 มีนาคม 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก อบต.สุขไพบูลย์

กิจกรรมวันที่ 27 มีนาคม 2561

โครงการพัฒนาศักภาพ และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันที่ 22 มีนาคม 2561

โครงการสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.

อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-961556-7 โทรสาร. 044-961556
Copyrights © 2016 www.sukpaiboon.go.th All Rights Reserved.
 
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)